Chương trình Con Đường Thành Công
 
 
 

Rèn luyện Sức Khỏe (chuyên mục đang được hoàn thiện)

Các bài tập không dụng cụ:

1. Hít đất (cho nam)

2. Bài tập cơ chân

3. Hướng dẫn plank - tập cơ bụng

4. Hướng dẫn tập cơ tay sau (cho nam)

5. Bài tập cơ bụng

6. Bài tập tổng hợp

Các bài tập với dụng cụ:

1. Bài tập xà

2. Bài tập với dây kéo:

3. Bài tập tổng hợp